Översikt Vidarstiftelsens ansökningar

Både enskilda personer och verksamheter kan ansöka om medel från Vidarstiftelsen. Läs mer om våra kriterier under vem kan ansöka. Hur du skriver ansökan kan du läsa om under ansökans utformning.

Beslut om inkomna ansökningar fattas vanligen vid de fyra årliga ordinarie styrelsemötena.  Se ytterligare information under ansökningstider.

Mottagare av utdelning i form av stipendium eller bidrag till verksamhet skall alltid lämna skriftlig återrapportering med redogörelse över hur utdelningen använts för ändamålet.