Aktuella projekt

Några exempel där våra medel bidrar till utveckling.

Skillebyholm - yrkeshögskolan inom biodynamisk  odling

Den nya heltidsutbildningen "Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap" är en 2-årig YH-utbildnng. Vidarstiftelsen har stött arbetet med att få igång utbildningen och nu även vidareutvecklingen av den. Intresset för trädgård och odling växer stadigt. Efterfrågan på närodlade, ekologiska och biodynamiska produkter har ökat kraftigt. Konsumenter gillar sånt som bondens egen marknad, där man kan få en närmare kontakt med odlare och förstå produktens ursprung.  Därför behövs välutbildade och engagerade odlare. Och det finns också ett stort intresse bland studenter att välja den nya utbildningen "Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap"!

Utöver att vara utbildningsplats är Skillebyholm också ett centrum för biodynamisk odling i Sverige. Här finns trädgårds- och blomsterodling, örtagård och gårdsbutik. Gården Skillebyholm omfattar 53 hektar åker, trädgård, hagmark och skog. Landskapet präglas av den sörmländska skärgården.

Läs gärna mer på skillebyholm.org

YIP - utbildning för framtiden

The International Youth Initiative Program (YIP) är en ung utbildning i socialt entreprenörskap. Utbildningen riktar sig till ungdomar mellan 18 och 25 som vill vara med och skapa positiva förändringar i världen. En utbildning som handlar om att ta sina egna idéer till genomförande och förverkligande. Vidarstiftelsen har stött YIP med både bidrag vid starten och stöd under de första åren.

Nu har YIPs tredje årskurs, 2010-2011, avslutats med ca 40 deltagare från 18 olika länder och 6 kontinenter.  Utöver själva utbildningen, vilket otroligt, globalt nätverk dessa unga människor får med sig!

Läs gärna mer på yip.se

BERAS - ett alternativ för hållbar utveckling

BERAS Implementation är ett treårigt EU-projekt vars fokus är att etablera ekologiskt kretsloppsjordbruk i hela Östersjöregionen. Bland partnerna från 10 olika länder finns ministerier, myndigheter, universitet, ickestatliga organisationer och näringslivet. Huvudkoordinator är Biodynamiska forskningsinstitutet i Järna som fått stöd av Vidarstiftelsen för sitt vetenskapliga forskningsarbete

Att ekologiskt kretsloppsjordbruk kraftigt minskar utsläpp av kväve och fosfor i Östersjön är resultatet av studier i ett tidigare forskningsprojekt. (BERAS 2003-2006) BERAS Implementation är ett gemensamt projekt för att implementera den kunskapen i de olika deltagarländerna och genom ekologisk odling försöka bidra till att minska övergödningen av Östersjön.

Läs mer på beras.eu

Stöd till utvecklingsprojekt i olika länder

Vidarstiftelsen delar ut mindre summor till utlandsbistånd, direkt till ett särskilt projekt eller via föreningen SOFIA. Det kan vara exempelvis föreningen Yatima som hjälper föräldralösa barn till en bättre och tryggare barndom i det hårt aidsdrabbade sydvästra Tanzania. Eller stöd för jordbruksutbildning för unga bönder i Rivan Community i Nepal. Vidarstiftelsen har också bidragit med en liten summa som stöd till en socialterapeutisk verksamhet i Lahore i Pakistan, Roshni Association. Föreningen Sofia har flera projektgrupper som arbetar tillsammans med lokala organisationer i olika utvecklingsprojekt.

Läs gärna mer på foreningensofia.org